Arguments] Educació i comunitat. Reflexions a l’entorn del treball integrat dels agents educatius

Aquest és un document de la sectorial Socioeducativa

 • Es fa explícita la dificultat de l’escola per fer front, tota sola, als reptes de la societat actual.
 • El treball educatiu integrat i coordinat de tots els agents del territori és una via eficaç que cal enfortir en el futur.
 • Cal un treball cooperatiu entre tots els agents del territori per donar una resposta integral a les necessitats educatives i garantir la cohesió social.
 • S’ha de treballar des de diversos àmbits: centres educatius, famílies, serveis, poders públics, educació no formal (associacionisme, etc.), s’ha de comptar amb els agents educatius del territori i amb la implicació de la comunitat.
 • Els canvis experimentats en els àmbits tradicionals de socialització i de convivència (la família, l’escola i el treball) obliguen les institucions i les organitzacions socials i polítiques a incorporar modificacions estructurals en el seu funcionament.
 • Ens trobem davant d’una realitat social cada vegada més fragmentada i diversa, on les noves desigualtats que apareixen es presenten de forma menys agregada.
 • Cada vegada es fa més difícil donar respostes universals i de qualitat a les demandes d’una població menys homogènia, més conscient de les seues necessitats específiques.
 • A mesura que les necessitats/demandes s’han anat diversificant, les polítiques s’han adaptat de manera acumulativa, amb programes i serveis que només donen resposta de manera parcial i segmentada.
 • Avui a la desintegració social i a les renovades dinàmiques individualitzadores, li continuen corresponent respostes especialitzades i segmentades, compartiments professionals estancs i responsabilitats polítiques no compartides, quan el que caldria és cada cop més el contrari: respostes integrades a problemes integrals.
 • Cal concebre l’educació com un assumpte col·lectiu del qual hem de respondre en comú, conjuntament amb els altres agents, fomentant la responsabilitat col·lectiva (i promovent respostes col·lectives) respecte a determinats assumptes comuns.
 • En la societat actual els elements de trasmissió de valors i coneixements esdevenen un element fonamental i bàsic per al desenvolupament social. Ser conscients de la capacitat educativa de cadascun de nosaltres en tant que ciutadans i ciutadanes, membres d’entitats, responsables de departaments o serveis, institucions, etc. és un repte que no és fàcil d’assolir.
 • Amb aquest objectiu s’impulsa un nou concepte de la ciutat com a agent educatiu actiu i global: la ciutat educadora. És un concepte obert en la mesura que els diferents agents que conformen cada ciutat defineixen la seua voluntat de ser.
 • El projecte educatiu de Castelló de la Plana s’ha de construir a partir de la voluntat explícita dels agents implicats. Ha de ser el producte d’una reflexió col·lectiva amb capacitat per a definir-se. Té com a objectiu la presa de consciència del paper educatiu de tots els agents del territori i la construcció d’un projecte educatiu col·lectiu, és només a partir de la realitat concreta de cada ciutat i de la voluntat dels seus membres que té veritable sentit el concepte de ciutat educadora.
 • El projecte educatiu és un procés que pretén analitzar la realitat i transformar-la a través d’una aposta metodològica de futur.
 • Parteix d’una concepció de l’educació des d’una perspectiva integral, on tota acció destinada a la formació en valors i coneixements de les persones és per ella mateixa una acció educativa.
 • El projecte té com a marc de referència la ciutat com a espai on es desenvolupa l’activitat educativa.
 • És fonamental que el projecte partisca de la totalitat, o del ventall més ampli possible, d’actors educatius, més enllà dels reglats o formals.
 • Temes com el paper de l’educació i la formació en el mercat de treball, l’educació en valors, la cohesió social, el civisme, el treball coordinat i en xarxa, etc. etc. són qüestions fonamentals. Però també quins actors intervenen, de quina manera es relacionen i com incidixen en el procés educatiu de la ciutadania.
 • Així haurem de comptar com agents educatius per al projecte educatiu de Castelló de la Plana amb els anomenats recursos d’educació reglats o formals (escoles, instituts, universitat, etc.), fins aquells més informals (esplais, clubs i entitats esportives, associacions culturals, de veïns, etc.). Fins i tot aquelles que apunten a tot allò que transmet o influeix en la manera de fer, de relacionar-se, i que, d’una manera o d’una altra, repercutixen en la convivència, les relacions socials, la cohesió social, el civisme…
Anuncis